• check_circle_outlineVerborgen motor in de wand
 • check_circle_outlineBinnen 5 minuten automatisch opgeblazen

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden – SpaWorld

1. Toepasselijkheid

 1. 1.1  Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna te noemen ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, offertes, opdrachten, orderbevestigingen en overeenkomsten die door SpaWorld en alle huidige en toekomstige aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen (hierna te noemen ‘SpaWorld), worden verstrekt of zijn aangegaan of overeengekomen, alsmede op alle leveringen van zaken (hierna te noemen ‘Product(-en)’) en verlening van diensten door SpaWorld (hierna te noemen ‘Diensten’).

 2. 1.2  Bij het plaatsen van de order maar uiterlijk bij levering van de Producten of uitvoering van de Diensten gaat de afnemer (hierna te noemen ‘Klant’) akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Enige algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing.

 3. 1.3  Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover de vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder(s) van SpaWorld dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft/hebben aanvaard, en uitsluitend ter zake van het enkele verzoek of de enkele overeenkomst ten aanzien waarvan desbetreffende afwijkingen zijn overeengekomen.

2. Offertes en overeenkomst

 1. 2.1  Alle door SpaWorld gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn slechts geldig voor zover schriftelijk uitgebracht en gedurende de termijn vermeld op de aanbieding.

 2. 2.2  Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke aanvaarding door Klant van een aanbieding door SpaWorld, vermits de aanvaarding binnen de geldigheidstermijn van de aanbieding geschiedt. Ingeval van strijdigheid tussen de inhoud van een aanbieding en de inhoud van de aanvaarding, prevaleert hetgeen is bepaald in de aanbieding.

 3. 2.3  SpaWorld behoudt zich het recht voor een tot stand gekomen overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen na de schriftelijke aanvaarding door Klant te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige vorm van (schade)vergoeding, indien de originele aanbieding een kennelijke fout bevat of indien prijzen van haar leverancier(s) tussentijds verhoogd zijn.

 4. 2.4  SpaWorld is en blijft eigenaar van alle documenten, geleverde modellen, monsters of voorbeelden die verband houden met een aanbieding en/of een overeenkomst. Zonder schriftelijk toestemming van SpaWorld mogen dergelijke zaken niet worden vermenigvuldigd of nagemaakt en niet aan derden worden geleverd of beschikbaar worden gesteld. Op eerste verzoek van SpaWorld moeten dergelijke documenten, modellen, monsters of voorbeelden onverwijld in goede staat DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020 aan SpaWorld worden geretourneerd.

3. Levering en transport

 1. 3.1  Leveringen zijn EXW in overeenstemming met de Incoterms 2020 en derhalve exclusief transport- en verzekeringskosten.

 2. 3.2  Indien partijen overeenkomen dat SpaWorld zorg zal dragen voor het transport of indien SpaWorld op enigerlei wijze assisteert bij het laden van de Producten, worden de kosten hiervan doorberekend aan Klant. Het transport en het laden vindt altijd plaats voor risico van Klant, ook ingeval de vervoerder uitdrukkelijk heeft gestipuleerd dat op alle vervoersdocumenten moet worden vermeld dat alle schade als gevolg van het transport voor rekening en risico van de afzender is.

 3. 3.3  Een eventuele leverdatum of -termijn wordt afgegeven in een orderbevestiging van SpaWorld. Een leverdatum- of termijn is slechts een richtlijn en nooit een fatale termijn. SpaWorld is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van een leverdatum- of termijn.

 4. 3.4  Deelleveringen zijn toegestaan.

 5. 3.5  Vanaf het moment van levering van de Producten door SpaWorld gaat het volledige risico van

  de Producten over op Klant.

 6. 3.6  SpaWorld kan (delen van haar) verplichtingen ingevolge een overeenkomst overdragen aan

  derden, dan wel derden uitvoering laten geven aan deze verplichtingen. SpaWorld is niet

  gehouden daartoe toestemming te vragen van Klant.

 7. 3.7  SpaWorld zal Klant informeren op welke datum dat de Producten gereed zijn voor transport.

  Klant dient diezelfde dag voor transport van de Producten zorg te dragen.

 8. 3.8  Klant is verplicht om de Producten bij levering te controleren op schade. Klant moet zichtbare

  gebreken binnen 7 dagen na levering schriftelijk melden, voorzien van bewijzen en een specifieke beschrijving van de aard van het gebrek. Op verzoek van SpaWorld is Klant verplicht voorbeelden van de gebrekkige Producten naar een aangewezen adres te zenden voor rekening en risico van Klant. Verzending geschiedt DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020.

4. Export

4.1 Indien Klant (delen van) de door SpaWorld geleverde Producten naar het buitenland exporteert, verplicht Klant zich daarbij de voor hem geldende nationale en internationale exportvoorschriften in acht te nemen en zal Klant SpaWorld vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met deze exportvoorschriften.

5. Prijzen en betaling

 1. 5.1  Prijzen zijn in euro’s, inclusief verpakking voor zover dit binnen SpaWorld standaard is voor de te leveren Producten, exclusief btw en/of andere heffingen.

 2. 5.2  Betalingen moeten worden verricht zonder enige vorm van verrekening conform het volgende betalingsschema: 100% bij het tot stand komen van de overeenkomst.

 3. 5.3  Betalingen worden geacht te zijn voldaan op het moment dat deze op de bankrekening van SpaWorld zijn bijgeschreven.

 4. 5.4  SpaWorld heeft het recht om niet tot levering over te gaan, indien een factuur samenhangende met de eerste termijn niet (tijdig) is voldaan. In dit geval vervallen alle eventueel tussen partijen overeengekomen levertijden.

 5. 5.5  Eventuele kortingsafspraken worden volledig tenietgedaan zodra een (deel)betaling niet tijdig door SpaWorld is ontvangen.

 6. 5.6  Geschillen tussen Klant en SpaWorld inzake kwaliteit, levering of een andere door Klant ingediende klacht, geven Klant niet het recht betaling op te schorten.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. 6.1  Totdat Klant aan alle financièˆle verplichtingen jegens SpaWorld, inclusief rente en kosten, heeft voldaan, berust het eigendomsrecht op de door SpaWorld geleverde Producten bij SpaWorld.

 2. 6.2  Met betrekking tot wederverkoop draagt Klant hierbij alle vorderingen met inbegrip van alle aanverwante rechten en zakelijke zekerheidsrechten die Klant met betrekking tot zijn klanten en de doorverkochte Producten toekomen over aan SpaWorld, en SpaWorld aanvaardt hierbij deze overdracht. Desgevraagd zal Klant aan SpaWorld de namen en adressen van haar klanten bekendmaken alsook de vorderingen en de bedragen die als gevolg van de verkopen in kwestie verschuldigd zijn.

7. Garantie

 1. 7.1  SpaWorld garandeert dat de niet-beweegbare delen van Producten vrij zijn van gebreken gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering en dat de beweegbare delen van Producten vrij zijn van gebreken gedurende een periode van zes (6) maanden na levering.

 2. 7.2  Een garantieclaim is onderworpen aan de voorwaarde dat Klant onder omschrijving van het gebrek in kwestie:

 1. 7.2.1  zichtbare gebreken meldt binnen veertien (14) dagen na levering van de Producten; en

 2. 7.2.2  niet-zichtbare gebreken meldt binnen veertien (14) dagen na ontdekking daarvan.

 1. 7.3  Indien Klant meent een garantieclaim te hebben, zal Klant het Product naar een door SpaWorld

  op te geven adres zenden. Retournering van gebrekkige Producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke instructie daartoe van SpaWorld. Ingeval er Producten moeten worden geretourneerd, geschiedt dit voor rekening en risico van Klant. Verzending geschiedt DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020. Indien de claim onder de garantie valt, zal SpaWorld er voor zorgdragen dat het Product wordt gerepareerd of vervangen en zal SpaWorld het Product op diens kosten terugzenden aan Klant. Indien de claim niet onder de garantie valt, zal SpaWorld Klant een offerte toezenden voor het repareren of vervangen van het Product.

 2. 7.4  Acceptatie van de geretourneerde Producten of een onderzoek van het gebrek leidt er niet toe dat Klant aanspraak kan maken op garantie.

 3. 7.5  De garantie is niet van toepassing indien:

 1. 7.5.1  de Producten onderhevig zijn geweest aan foutieve installatie, onderhoud, demontage,

  montage, aanpassingen of reparaties niet uitgevoerd door SpaWorld; of

 2. 7.5.2  de door SpaWorld verstrekte handleidingen, bedienings- en onderhoudsinstructies niet

  worden gevolgd; of

 3. 7.5.3  er sprake is van normale slijtage of misbruik; of

 4. 7.5.4  er sprake is van een force majeure situatie of het defect op een andere manier veroorzaakt is

  van buitenaf.

 1. 7.6  Indien Producten zijn gefabriceerd of aanpassingen aan de Producten zijn gedaan op grond van

  instructies van de Klant, is de garantie met betrekking tot efficièˆntie/goede werking, zoals bedoeld in artikel 7.1 en de garantie met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. 7.7  Deze garantie is een exclusieve garantie en vervangt iedere expliciete of impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of andere garantie. SpaWorld geeft geen garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik van welke aard dan ook. SpaWorld garandeert expliciet niet dat oppervlakten na gebruik van het Product volledig gedesinfecteerd zijn.

8. Diensten

 1. 8.1  Indien SpaWorld Diensten voor Klant uitvoert, draagt Klant er voor eigen rekening en risico zorg voor, en garandeert Klant dat de door SpaWorld ingeschakelde personen toegang hebben tot de plek waar de Diensten verricht dienen te worden en conform planning kunnen beginnen met de Diensten.

 2. 8.2  Klant dient de Diensten periodiek te controleren. Indien SpaWorld niet binnen een werkdag een klacht heeft ontvangen met betrekking tot de uitgevoerde Diensten, worden de Diensten geacht te zijn geaccepteerd.

9. Wijzigingen

 1. 9.1  Een Product kan worden aangepast conform de wensen van Klant, vermits SpaWorld en Klant dit expliciet in een overeenkomst bepalen. Klant en SpaWorld leggen in die overeenkomst de kosten en, indien van toepassing, het minimaal te bestellen aantal Producten vast. Klant is verplicht Producten die specifiek voor Klant zijn geproduceerd ineens af te nemen.

 2. 9.2  Aanpassingen kunnen invloed hebben op het uiteindelijke Product, het uiterlijk, de kwaliteit en/of de levensduur daarvan. SpaWorld is niet aansprakelijk voor enige schade aan of veroorzaakt door en aangepast Product.

 3. 9.3  Indien Klant zicht ertoe verbonden heeft om ontwerpen, afbeeldingen, logo’s, etc. te leveren voor de aangepaste Producten, dient een en ander tijdig voor het productieproces te worden aangeleverd conform de instructies van SpaWorld.

10. Intellectuele eigendom en andere beschermde rechten

 1. 10.1  Indien Producten worden geproduceerd of Diensten worden uitgevoerd op basis van artikel 9 of anderszins op basis van ideeèˆn, voorstellen, modellen, tekeningen of monsters van Klant, garandeert Klant dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op beschermde rechten van derden. In gerechtelijke procedures vanwege (vermeende) inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van derden, vrijwaart Klant SpaWorld tegen alle (schade) claims van derden en daardoor ontstane kosten. Klant zal onmiddellijk zorgdragen voor deelname aan of overname van de gerechtelijke procedure ingeval SpaWorld daartoe verzoekt.

 2. 10.2  Ongeacht of er recht bestaat op wettelijke bescherming blijven, of naargelang van toepassing, worden, alle ideeèˆn, uitvindingen, ontwerpen en monsters, auteursrechtelijk beschermde werken, patenten, ontwerprechten, handelsmerken, auteursrechten en handelsgeheimen en alle kennis of andere intellectuele eigendommen ter zaken van de Producten of Diensten die door of in opdracht van (een leverancier van) SpaWorld worden geproduceerd of uitgevoerd of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden gegenereerd, alsook alle technieken die door (een leverancier van) SpaWorld worden toegepast voor productie en ontwerp van de Producten of uitvoering van de Diensten, voorafgaand aan of tijdens de verwerking van een order, te allen tijde de exclusieve (intellectuele) eigendom van (de leverancier van) SpaWorld.

11. Vertrouwelijke informatie en geheimhouding

 1. 11.1  Klant dient alle door SpaWorld verstrekte informatie, specificaties, bedrijfsinformatie en kennis die over en door SpaWorld wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen. Op verzoek van SpaWorld moet Klant voornoemde informatie onverwijld in goede staat aan SpaWorld retourneren, danwel vernietigen.

 2. 11.2  Niettegenstaande de geheimhoudingsverplichtingen van partijen, gaat Klant er hierbij mee akkoord dat SpaWorld de naam van Klant en algemene informatie over de samenwerking mag gebruiken voor publiciteitsmededelingen en referentiedoeleinden.

12. Aansprakelijkheid

 1. 12.1  Behalve in die gevallen waarin aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijke dwingendrechtelijke wet- en regelgeving, is SpaWorld onder of in verband met een overeenkomst en/of de geleverde Producten en/of de uitgevoerde Diensten slechts aansprakelijk voor de daadwerkelijk geleden en bewezen directe schade, tot maximaal 50% van de daadwerkelijk betaalde prijs met betrekking tot die overeenkomst, ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit de overeenkomst, (met inbegrip van garantie en vrijwaring), deze Algemene Voorwaarden, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), billijkheid, wet- en regelgeving, of anderszins.

 2. 12.2  SpaWorld is niet aansprakelijk voor schade geleden in verband met verlies van garantie, inkomsten, gebruik, productie, winst, omzet, overeenkomsten, verwachte besparingen, goodwill of voor enige andere indirecte of gevolgschade.

 3. 12.3  Klant is gehouden SpaWorld te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken of claims van derden tot vergoeding van schade in verband met de geleverde Producten of uitgevoerde Diensten.

13. Overmacht

 1. 13.1  Ingeval SpaWorld of een van haar leveranciers bij het uitvoeren van een verplichting onder een overeenkomst hinder ondervindt van een situatie van overmacht, heeft SpaWorld het recht haar verplichtingen met een passende periode op te schorten. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een pandemie, een epidemie, overheidsingrijpen, tekorten aan energie of grondstoffen, vertraging in de levering van onderdelen door leveranciers en/of namens Klant, stakingen, werknemersuitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen en andere onvoorziene leveringsproblemen.

 2. 13.2  SpaWorld zal Klant informeren indien er sprake is van een overmacht situatie en ervoor zorgdragen dat de negatieve effecten voor Klant tot een minimum worden beperkt. Ingeval de situatie van overmacht langer dan drie maanden voortduurt of zodra duidelijk wordt dat deze langer dan drie maanden zal voortduren, is SpaWorld gerechtigd de overeenkomst geheel of

ten dele te ontbinden, voor zover deze niet is uitgevoerd, en betaling te eisen voor de delen die wel zijn uitgevoerd, zulks zonder verplichting schadevergoeding te betalen aan Klant.

14. Beèˆindiging, rechtsopvolging en overdracht

 1. 14.1  Ingeval van tussentijdse opzegging of ontbinding van een overeenkomst door Klant, is SpaWorld gerechtigd tot vergoeding van de totale waarde van die overeenkomst, daaronder begrepen de gecalculeerde winst. Indien er sprake is van een rechtmatige ontbinding door Klant op grond van artikel 14.2, is SpaWorld gerechtigd tot vergoeding van de tot dan toe door haar gemaakte kosten.

 2. 14.2  Beide partijen hebben het recht een overeenkomst te ontbinden in uitsluitend de volgende gevallen:

 1. 14.2.1  Er is sprake van een opzettelijke of grove tekortkoming in de nakoming van materièˆle verplichtingen onder de betreffende overeenkomst door de andere partij, en deze tekortkoming wordt niet hersteld binnen een door de getroffen partij schriftelijk gegeven redelijke termijn; of

 2. 14.2.2  De andere partij staakt haar onderneming of dreigt deze te staken, verkeert in staat van insolventie, vraagt faillissement aan, gaat een schuldeisersakkoord aan of gaat failliet.

14.3 Overeenkomsten zijn eveneens bindend voor de rechtsopvolger van Klant of SpaWorld. De rechten en verplichtingen zoals vervat in een overeenkomst en onderhavige Algemene Voorwaarden mogen niet door partijen worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd. Het hiervoor genoemde is niet van toepassing voor overdracht door SpaWorld aan een aan haar gelieerde vennootschap. Zulk een overdracht is rechtsgeldig na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

15. Persoonsgegevens

 1. 15.1  Indien Klant van SpaWorld persoonsgegevens ontvangt in het kader van een overeenkomst en Klant kwalificeert als verwerker onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), garandeert Klant dat Klant zich houdt aan de AVG en alle andere geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Partijen zullen in dat geval nadere afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Partijen zullen eveneens een verwerkersovereenkomst sluiten indien SpaWorld in het kader van een overeenkomst persoonsgegevens ontvangt van Klant met betrekking waartoe SpaWorld niet zelf als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeert.

 2. 15.2  Indien Klant zelf als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden in het kader van de AVG is de AVG rechtstreeks op hem van toepassing en garandeert Klant dat hij in overeenstemming met de AVG handelt.

16. Algemene bepalingen

 1. 16.1  Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder de term “schriftelijk” mede verstaan alle communicatie tussen partijen via e-mail.

 2. 16.2  Ingeval een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt bevonden, zal zulks de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet laten.

 3. 16.3  Ingeval een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook nietig of niet rechtsgeldig wordt bevonden, zal dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet laten.

 4. 16.4  Partijen verbinden zich tot het vervangen van de ongeldige bepaling door een rechtsgeldige bepaling die de originele strekking van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

17. Toepasselijk recht

 1. 17.1  Op deze Algemene Voorwaarden en op elke overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met zulk een overeenkomst en het onderwerp daarvan, is Nederlands recht van toepassing, zulks onder uitsluiting van de in Nederland geldende regels van conflicterend recht en onder uitsluiting van de regels van de Conventie van de Verenigde Naties voor de Internationale Verkoop van Goederen.

 2. 17.2  Alle geschillen die zich voordoen in verband met deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of verdere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.